Download E-books Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och business enterprise. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Best Medicine books

The E-Myth Physician: Why Most Medical Practices Don't Work and What to Do About It

Michael E. Gerber, bestselling writer of The E-Myth Revisited stocks his strong insights to guide autonomous physicians to winning practices and enriched lives. Michael Gerber has committed a lot of his expert existence to the research of entrepreneurship and enterprise dynamics. His E-Myth Academy is renown within the entrepreneurial global for its company perception and advice in addition to its inspirational suggestion.

Obstetrics & Gynecology: PreTest Self-Assessment & Review

Thoroughly revised and sufficiently small to slot in a lab coat pocket, this evaluation of "Obstetrics & Gynecology" positive factors 500 questions with solutions and reasons, together with two hundred new questions in scientific vignette structure. All questions are reviewed via fresh USMLE Step 2 test-takers.

Adams and Victor's Principles of Neurology (8th Edition)

A brand new tackle the vintage, definitive textual content at the complete spectrum of neurology. Reflecting a contemporary method of neurology, Adams and Victor�s ideas of Neurology, 8/e new structure highlights a extra whole and obtainable ways to therapy and scientific administration thoughts. This completely revised variation positive factors extra assurance of remedy and neuroimaging, renown signs sections built-in all through, and over 800 illustrations.

Harrisons Manual of Medicine, 18th Edition

The authority of Harrison's in a full-color, carry-anywhere presentation Harrison's handbook of medication, 18e is a distillation of the main clinically correct content material of Harrison's rules of inner drugs, 18e. offered in complete colour, this authoritative advisor makes a speciality of prognosis and therapy, with an emphasis on sufferer care.

Extra resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Show sample text content

Redan efter andra världskriget, efter Ni. irnbergrät­ tegången 1948,framkom behovet av etiska principer för både forskning och hälso- och sjukvård. Syftet med att formulera de biomedicinska etiska principerna var bland annat att undvika att de grymheter och övergrepp som utspelat sig less than andra världskriget skulle kunna upprepas igen i framtiden. Principerna formulerades först vid Kennedy-institutet för medi­ cinsk etik vid Georgetowns universitet i Washington. Därav beteckningen Georgetown-mantrat. Principerna har haft stor betydelse och har spridits över hela världen. De fyra biomedicinska etiska principerna (Beauchamp och Childress 2008) är alltså grundläggande principer för all hälso- och sjuk­ vård, och ska fungera för att skydda enskilda patienter och vårdbehövande i de olika situationer som kan uppstå inom hälso- och sjukvård. De fyra biomedicinska etiska principerna har använts inte bara i medicinska sam­ manhang utan också inom omvårdnad (Fry och Johnstone 2002, s. 22-25). De fyra biomedicinska etiska principerna är: • • autonomi göra gott • • inte skada rättvisa. Principen autonomi innebär självständighet, oberoende och handlings­ frihet. Det handlar alltså om att värna en folks självständighet och förmåga att ta egna beslut. Det innebär att varje individual har en egen fri frihe autm p Det l ga til patie fullg( P1 andr; hand är on patie1 som i D ska g' och n unde egem sjuks: genm riskz( H och d innel: ska n pen n enkel Princ etike1 dålig< han dl lingaJ temp( samt behandling. Det innebär också ingen har rätt att inskränka en folks ning ; ska få a hundred thirty © FÖRF vilja att genomgå vård och behandling, eller att vägra genomgå vård och © F Ö R FATTA R N A O C H S T U D E N T L I T T E R A T U R 6 VÅ R D A N D E T S E T I okay frihet genom att until exempel låsa in någon eller på annat sätt begränsa autonomin. Principen inte skada innebär att inte avsiktligt åsamka någon skada. Det kan exemplifieras genom att visa på nödvändigheten av att förebyg­ ga until exempel sänglägeskomplikationer eller att vara observant på att en sufferer som du har ansvar för får en fullgod food, det vill säga får en fullgod kost trots att patienten egentligen helst inte vill ha något att äta. Principen att göra gott innebär handlingar som utförs until eventually förmån för andra och en moralisk skyldighet att göra det. Det kan vara att utföra vård­ handlingar som att vända på kudden för en sufferer, lyssna på vad patienten är orolig för eller att ge smärtlindring. När du som sjuksköterska lindrar en sufferers lidande är det denna princip, det vill säga principen att göra gott som är rättesnöret. Den fjärde etiska principen är rättvisa som innebär att sjuksköterskan ska ge en likvärdig behandling av likvärdiga fall oavsett personens resurser och möjligheter. Ett exempel på detta kan vara att ge patienter med diabetes undervisning om sin sjukdom för att patienten ska kunna bedriva en ökad egenvård vid sin sjukdom i större utsträckning. Det kan också betyda att sjuksköterskan använder evidensbaserad kunskap som finns, until exempel genom utarbetade device för att kartlägga patienter som befinner sig i riskzon för att utveckla trycksår Hur ser då relationen mellan de fyra biomedicinska etiska principerna och de etiska teorier vi tidigare belyst ut?

Rated 4.36 of 5 – based on 41 votes