Download E-books Reading Greek: Text and Vocabulary PDF

First released in 1978, examining Greek has develop into a best-selling one-year introductory direction in old Greek for college students and adults. It combines the simplest of contemporary and standard language-learning thoughts and is used greatly in colleges, summer time colleges and universities internationally. It has additionally been translated into a number of international languages. This quantity features a narrative tailored completely from historic authors, together with Herodotus, Euripides, Aristophanes and Demosthenes, with a view to motivate scholars quickly to enhance their examining talents. beneficiant help is supplied with vocabulary. even as, in the course of the texts and diverse illustrations, scholars will obtain a superb creation to Greek tradition, and particularly that of Classical Athens. The accompanying Grammar and routines quantity offers complete grammatical aid including quite a few routines at diversified degrees, Greek-English and English-Greek vocabularies, a considerable reference grammar and language surveys.

Show description

Read or Download Reading Greek: Text and Vocabulary PDF

Best Language Learning books

Schaum's Outline of German Grammar, 5th Edition (Schaum's Outlines)

Difficult attempt Questions? overlooked Lectures? now not adequate Time? thankfully, there is Schaum's. This all-in-one-package contains greater than four hundred routines with solutions to sharpen your German grammar abilities. Plus, you've got entry to two. five hours of downloadable audio records for extra practice--it's similar to having your individual digital coach!

Schaum's Outline of French Vocabulary (Schaum's Outlines)

Difficult try out Questions? neglected Lectures? no longer sufficient Time? thankfully, there is Schaum's. This all-in-one-package contains greater than 320 workouts with solutions to sharpen your French vocabulary talents. Plus, you could have entry to 70 mins of downloadable audio documents for extra practice--it's similar to having your personal digital instruct!

Schaum's Outline of French Grammar

Difficult try Questions? ignored Lectures? now not adequate Time? thankfully, there is Schaum's. "This all-in-one-package comprises greater than 550 workouts with solutions to sharpen your French grammar talents. Plus, you could have entry to ninety mins of downloadable audio documents for extra practice--it's similar to having your personal digital educate!

French Verbs Made Simple(r)

It is time for a brand new method of studying French verbs. not like well known verb publications that require the rote memorization of 1000's of verb kinds, this ebook sincerely explains the principles that govern the conjugation of all periods of French verbs—especially the abnormal ones that supply second-language inexperienced persons the main hassle.

Extra resources for Reading Greek: Text and Vocabulary

Show sample text content

To the slaves ̷̧̨̯-Ӫ brazenness (after ̲̬Ӭ̯̝̥) ̯ԗ ̧̥̫̒-̴̧̦̙̩-̥ Philokleon (after ѳ̷̨̡̫̥̯̬̫̭) ̧̥̫̒-̴̧̦̙̩-̥ Philokleon (after ѷ̨̫̥̫̭) ̲̬̘-̨̫̝̥ use, hire (3rd s. ̲̬Ӭ̯̝̥) ̳̫̱̙-̴ make a noise Vocabulary to be learnt к̩̝̪ (ж̩̝̦̯-), ѳ prince, lord, king (3a) Section 9 A–J: Aristophanes’ Wasps ἐνταῦθα (t)here, at this that time μέλᾱς μέλαινα μέλαν (μελαν-) black one hundred and five τάλᾱς τάλαινα τάλαν (ταλαν-) wretched, unsatisfied E ΦΙΛ. (commandingly) ἀλλ’ ἄνοιγε τὴν θύραν. ΒΔΕΛ. (resolutely) μὰ τὸν Ποσειδῶ, πάτερ, οὐδέποτέ γε. ΦΙΛ. (a pause, then craftily) ἀλλ’ ἔστι νουμηνία τήμερον. ΒΔΕΛ. ὁ ἄνθρωπος οὗτος μέγα τι κακòν παρασκευάζεται, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ. τί σοι δοκεῖ, Ξανθία; Ξ. καὶ ἔμοιγε δοκεῖ. ΦΙΛ. (overhears) μὰ τòν Δία οὐ δῆτα, ἀλλ’ ἔξειμι, ἐπεὶ τòν ἡμίονον ἐν τῇ⁀ἀγορᾷ πωλεῖν βούλομαι αὐτοῖς⁀τοῖς⁀κανθηλίοις. ΒΔΕΛ. πωλεῖν βούλῃ τòν ἡμίονον αὐτοῖς⁀τοῖς⁀κανθηλίοις; ἀλλ’ ἐγὼ τοῦτο ἂν δρᾶν δυναίμην. ΦΙΛ. ἐγὼ δὲ τοῦτο ἂν δυναίμην ἄμεινον ἢ σύ. ΒΔΕΛ. οὐ μὰ τòν Δία, ἀλλ’ ἐγὼ σοῦ ἄμεινον. ΦΙΛ. ἀλλὰ εἰσιὼν τòν ἡμίονον ἔξαγε. The mule is led out of the courtyard. ΒΔΕΛ. ἀλλὰ τί παθὼν στένεις, ἡμίονε; ἆρα ὅτι τήμερον πωλήσομέν σε; ἀλλὰ μὴ στένε μηκέτι, ἡμίονε. τί δὲ τουτὶ τò πρᾶγμα; τί στένεις, εἰ μὴ φέρεις Ὀδυσσέα τινά; Vocabulary for part 9 E ἄμεινον higher ἄνοιγε open! αὐτ-οῖς τοῖς κανθηλί-οις packsaddle and all ἔμοι-γε to me ἐξ-άγ-ω convey out, lead out ὁ ἡμίονος . . . κανθήλι-α, τά panniers (2b) μηκέτι not νου-μηνί-α, ἡ first of the month (1b) (market-day) ᾿Οδυσσ-εύς, ὁ Odysseus (3g) . . . φέρει Ὀδυσσέα τινά παρα-σκευάζ-ομαι devise, arrange πωλέ-ω promote στέν-ω groan τῇ ἀγορ-ᾷ the market-place five 10 15 20 106 half 3: Athens in the course of the comedian poet's eyes ̏. (looks lower than the mule) ж̧̧Қ ̩̝Ҡ ̨Қ ̛̝́ ̱ҝ̡̬̥ ̴̦̘̯ ̡̟ ̛̯̫̰̯̫̩ ̯̥̩̝. ˿́̂̈. ̛̯̩̝ ̱ҝ̡̬̥ ѳ ѓ̨̛̫̩̫̭; ̛̯̭ ̡Ѩ ½̫̯’, Ґ ’̴̩̤̬½̡; ̒̆̈. ̯̥̭̌҄ ̩Ҟ ̛̝́. ˿́̂̈. ̯̥̭̌҄ ̮ҥ; ½̫̠̝½ò̭ ̡Ѩ; ̒̆̈. Ѫ̤̝̦̮̥̫̭̚, ѳ ̯̫ԉ о½̫̠̬̝̮̥½½̛̠̫̰. ˿́̂̈. (to Sosias) ̡̧̡̱̦҃ ̝Ѿ̷̯̩. (looks at Philokleon with disgust) Ґ ̨̥̝̬̹̯̝̯̫̭. ̴̟̥̟̩̹̮̦ ̟̘̬ ̡̮ ½̴̘̩̯̩ ½̷̫̩̣̬̯̝̯̫̩ Ѷ̩̯̝. ̯ԗ໌ ̟Қ̬ໍ Ѹ̡̠̰̮̮Ӻ ̠Ҟ ѳ̷̷̨̫̥̯̝̯̭ ц̮̯̥̩ ѳ ½̝̯̬̚, ҋ̭ ъ̨̡̫̥̟ ̡̠̫̦Ӻ. ж̧̧ɹ Ґ ½̡̘̯̬, ̮½̫̰̠ӭЁ½̘̮Ӫ Ҏ̡̤̥ ̯Ң̩ ѓ̨̛̫̩̫̩ ̦̝Ҡ ̡̮̝̰̯Ң̩ ̡Ѣ̭ ̯Ҟ̩ ̫Ѣ̛̦̝̩. (points to a pile of stones) ̮Ҥ ̠̙, ̴̛̮̝̏, Ҏ̡̤̥ ̯̝Ӻ̭Ё̡̲̬̮Ҡ ½̧̧̫̫Ҥ̭ ̯Ԗ̩ ̴̧̛̤̩ ½̬Ң̭ ̯Ҟ̩ ̸̤̬̝̩. ̏. (busies himself with the duty. without notice . . . ) ̫Ѧ̨̫̥ ̧̯̘̝̭. ̛̯ ̯̫ԉ̯̫; ½̷̡̤̩ ½̫̯’ ц̩̙½̡̮̙ ̨̫̥ ̯Ң ̧̞̹̥̫̩; ̋. (points to the roof) Ѣ̸̠̫, Ґ ̠̙̮½̫̯̝. ѳ ж̩Ҟ̬ ̮̯̬̫̰̤Ң̭ ̡̛̟̟̩̯̝̥. ˿́̂̈. ̫Ѧ̨̫̥ ̴̨̛̦̝̦̫̠̝̩. ̫Ѿ ̟̘̬ ̨̡ ̧̡̝̩̤̘̩̥ ѳ ½̝̯Ҟ̬ ̮̯̬̫̰̤Ң̭ ̷̨̡̟̥̟̩̩̫̭. ж̧̧Қ ̡̱̤̮̯̝̥̚ ѓ̨ӝ̭ ц̦̱̰̟̹̩. ½̫ԉ ½̫ԉ ц̮̯ҡ ̨̫̥ ̯Ң ̛̠̦̯̰̫̩; ̮̫ԉ ̮̫ԉ, ½̧̘̥̩ ̮̫ԉ. (̯ԗЁ̸̠̥̦̯Ԕ ̡̠̥̹̦̥ ̯Ң̩ ½̝̯̙̬̝) ̏. (with aid, made up our minds that the previous guy will supply not more difficulty) к̡̟ ̩̰̩. ц½̡̥̠Ҟ ̯̫̰̯̫̩Ҡ ̨Ҝ̩ ц̡̧̡̨̡̛̩̦̮̝̩, ц̧̡̛̟̦̮̝̮̥໌ ̠’ ໍѓ̨Ӻ̩ ̦̝Ҡ ̸̧̱̝̪̥̩Ё̫̮̥҄ ½̨̬̘̟̝̯̝໌ ̫Ѿ̦ ̝̤̥̭҄ ໍ½̝̬ҝ̡̪̥ ѳ ̟ҝ̴̬̩ ̫Ѿ̠Ҝ ̧̡̮̥̚ ѓ̨ӝ̭ ж½̨̫̠̬̝̹̩, ̯ҡ ̫Ѿ ̸̡̨̡̦̝̤̠̫̩ Ѳ̧̛̟̫̩ ̷̲̬̩̫̩; ж½̫-̨̠̬̝-Ҧ̩ see ж½̫-̯̬̙̲-̴ ж½̫-̯̬̙̲-̴ (ж½̫-̨̠̬̝-) run away о½̫-̠̬̝̮-̥½½-̛̠̣̭, ѳ the son of Runawayhorse (1d) (comic identify) ̧̞̹̥-̫̩, ̷̯ clod of earth (2b) ̛̠̦̯̰-̫̩, ̷̯ web (2b) ̠̰̩-̨̛̝̣̩ ж̩Ԓ i might have the option (opt.

Rated 5.00 of 5 – based on 29 votes